Regulamin Strony

Regulamin korzystania ze strony internetowej

Witamy na stronie internetowej firmy Beaphar! Strona ta (wraz z wszystkimi dokumentami, które się do niej odnoszą) wyjaśnia warunki korzystania z naszej strony internetowej: www.beaphar.pl. Prosimy Państwa o zapoznanie się z tymi warunkami przed korzystaniem z naszej strony internetowej. Korzystając z niej, potwierdzacie Państwo, że przyjmujecie nasz regulamin
i zgadzacie się przestrzegać jego warunki. Jeśli się nie zgadzacie, prosimy o niekorzystanie z naszej strony.

Nie zamierzamy wprowadzać zmian w naszym regulaminie zbyt często, ale zastrzegamy sobie prawo do zmian. Odwiedzając naszą stronę zalecamy Państwu ponowne sprawdzenie regulaminu, aby się upewnić, że wyrażacie zgodę na wersję najnowszego regulaminu. Nieprzerwane użytkowanie naszej strony internetowej po tym czasie stanowi Państwa akceptację nowych i zmienionych warunków regulaminu.

O nas

www.beaphar.pl jest stroną internetową obsługiwaną przez Beaphar BV. Można się z nami skontaktować pod adresem P.O Box 7, 8100 AA Raalte, The Netherlands.

Dostęp do naszej strony internetowej

Zezwala się na dostęp do naszej strony internetowej na zasadach tymczasowych; zastrzegamy sobie jednak prawo wycofania lub zmiany usług, które zapewniamy naszej stronie, bez zawiadamiania. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli – z jakiejkolwiek przyczyny – nasza strona internetowa jest niedostępna w jakimś czasie lub przez jakiś okres czasu. Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do niektórych części naszej strony internetowej lub całej strony jakiemukolwiek użytkownikowi.

Państwo odpowiadają za wszelkie przygotowania konieczne do posiadania dostępu do naszej strony internetowej. Ponosicie Państwo również odpowiedzialność za zapewnienie, aby wszystkie osoby które mają dostęp do naszej strony poprzez połączenie internetowe wiedziały o warunkach korzystania z tej strony i ich przestrzegały.

Prawa własności intelektualnej

Jesteśmy właścicielami lub licencjobiorcami praw własności intelektualnej w odniesieniu do naszej strony internetowej oraz do materiałów na niej publikowanych (włącznie m.in. ze znakami handlowymi eksponowanymi na naszej stronie). Prace te są chronione prawami autorskimi i traktatami obowiązującymi na całym świecie. Wszystkie prawa są zastrzeżone.

Możecie Państwo jednak wydrukować jedną kopię oraz pobrać treść każdej podstrony naszej strony internetowej dla potrzeb własnych, a także przyciągnąć uwagę innych w ramach własnej organizacji do materiałów umieszczanych na naszej stronie. Nie mniej jednak, nie zezwala się na modyfikowanie papieru lub cyfrowych kopii wszelkich materiałów, które wydrukowaliście Państwo lub pobraliście w jakikolwiek sposób. Nie zezwala się również na używanie ilustracji, fotografii, sekwencji video lub audio ani grafiki osobno poza towarzyszącym im tekstem. Należy zawsze potwierdzić nasz status (i status wszystkich zidentyfikowanych współpracowników) jako autorów materiałów na naszej stronie internetowej. Nie zezwala się na korzystanie z jakiejkolwiek części materiałów naszej strony internetowej do celów komercyjnych bez uzyskania licencji od nas lub naszych licencjodawców. Jeśli drukujecie Państwo, kopiujecie lub pobieracie część naszej strony internetowej naruszając niniejszy regulamin, Państwa prawo do korzystania z naszej strony natychmiast ustaje i będziecie Państwo zobowiązani do zwrócenia lub zniszczenia, zgodnie z naszym wyborem, kopii tychże materiałów.

Wiarygodność materiałów

Komentarze i inne materiały umieszczane na naszej stronie internetowej nie mają na celu służyć jako porady, na których należałoby polegać. Dlatego, uchylamy się od wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z sytuacji, gdy jakiś użytkownik lub każda inna osoba poinformowana o treści tychże materiałów na nich polega.

Zmiany na naszej stronie internetowej

Dążymy do regularnego uaktualniania naszej strony internetowej oraz do zmiany jej treści. W razie potrzeby możemy zawiesić dostęp do naszej strony internetowej lub zamknąć ją na czas nieokreślony. Wszelkie materiały znajdujące się na naszej stronie internetowej mogą być nieaktualne w danym czasie, a my nie jesteśmy zobowiązani do uaktualniania takich materiałów.

Odpowiedzialność

Dokładamy wszelkich starań, aby na naszej stronie udzielać dokładnych informacji. Jednakże, materiał wyświetlany na naszej stronie podawany jest bez gwarancji, warunków lub rękojmi w zakresie dokładności tychże informacji. Zgodnie z prawem, my oraz inni członkowie naszej grupy spółek i strony trzecie z nami związane niniejszym wyraźnie wyłączamy :

• Wszystkie warunki, rękojmie i inne postanowienia, które mogą być w inny sposób dorozumiane przez statut, prawo powszechne lub prawo majątkowe;

• Wszelką odpowiedzialność za pośrednie, bezpośrednie lub wynikowe straty lub szkody poniesione przez użytkownika w związku z naszą stroną internetową lub w związku z korzystaniem, niemożliwością korzystania lub wynikami korzystania z naszej strony internetowej, wszelkich stron internetowych połączonych z naszą stroną i z materiałami na niej umieszczanymi, włącznie z m.in. odpowiedzialnością za:

o Utratę dochodu lub przychodu;

o Utratę interesów;

o Utratę zysków lub kontraktów;

o Utratę przewidywanych oszczędności;

o Utratę danych;

o Utratę wartości firmy;

o Zmarnowane zarządzanie lub czas służbowy;

o Wszelkie inne straty lub szkody wszelkiego rodzaju, jednakże, wynikające i spowodowane deliktem (w tym, m.in. zaniedbaniem), naruszeniem kontraktu lub w inny sposób, nawet przewidywalny.

Żadne postanowienie zawarte w regulaminie korzystania ze strony internetowej nie ma wpływu na naszą odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, ani na odpowiedzialność za oszukańcze wprowadzenie w błąd lub wprowadzenie w błąd jako sprawa fundamentalna, ani na każdą inną odpowiedzialność, której nie można wykluczyć lub ograniczyć na podstawie prawa stosowanego.

Informacja o Danych Osobowych

Przetwarzamy informacje osobowe zgodnie z polityką prywatności. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzacie się Państwo na takie przetwarzanie i gwarantujecie, że wszystkie dane przez Państwa podane są dokładne.

Wirusy, włamania do sieci i inne przestępstwa

Nie wolno Państwu korzystać niewłaściwie z naszej strony internetowej świadomie wprowadzając wirusy, Trojany, robaki, złośliwe oprogramowanie lub inne materiały, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Nie zezwala się na próbę uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej strony internetowej, serwera, na którym nasza strona jest przechowywana, lub innego serwera, komputera lub bazy danych połączonych z naszą stroną. Nie wolno atakować naszej strony internetowej poprzez atak na system komputerowy lub usługę sieciową w celu uniemożliwienia działania tzw. odmowa usługi (DoS) lub poprzez atak polegający na rozproszonej odmowie usługi (DDoS) przeprowadzany równocześnie z wielu komputerów. Zgłosimy każde takie naruszenie odpowiednim organom egzekucyjnym i będziemy współpracować z tymi organami ujawniając im Państwa tożsamość. W przypadku takiego naruszenia, Państwa prawo do korzystania z naszej strony internetowej niezwłocznie ustanie. Nie będziemy odpowiedzialni za wszelkie straty ani szkody spowodowane atakiem polegającym na rozproszonej odmowie usługi, wirusami lub innymi technologicznie szkodliwymi materiałami, które mogą zainfekować Wasz sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiały autorskie z powodu korzystania z naszej strony internetowej lub pobierania materiału umieszczonego na tej stronie lub na jakiejkolwiek stronie internetowej połączonej z naszą.

Połączenia (Linki)

Możecie Państwo połączyć się z naszą stroną główną, pod warunkiem, że uczynicie to w sposób legalny i fair oraz nie zniszczycie naszej reputacji ani jej nie wykorzystacie. Nie wolno jednak Państwu ustanawiać połączenia w taki sposób, aby sugerować jakąkolwiek formę stowarzyszenia, aprobaty lub zatwierdzenia ze strony naszej firmy. Nie zezwala się na ustanowienie połączenia z jakiejkolwiek strony internetowej, której Państwo nie jesteście właścicielami. Naszej strony internetowej nie wolno wstawiać w ramki innej strony. Zastrzegamy sobie prawo wycofania pozwolenia na połączenie bez zawiadamiania. Tam gdzie nasza strona zawiera połączenia (linki) do innych stron i zasobów dostarczanych przez strony trzecie, linki te podawane są jedynie dla celów informacyjnych. Nie mamy kontroli nad treścią tych stron ani zasobów oraz nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nie ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z ich używania.

Warunki Korzystania

Możecie Państwo korzystać z naszej strony internetowej jedynie do celów zgodnych z prawem. Nie wolno używać naszej strony internetowej w jakikolwiek sposób, który narusza stosowane prawo i przepisy lokalne, narodowe lub międzynarodowe; w sposób, który jest nielegalny lub oszukańczy lub ma na celu efekt nielegalny lub oszukańczy; w celu zaszkodzenia lub usiłowania zaszkodzenia osobom nieletnim w jakikolwiek sposób; nie wolno też przekazywać lub usiłować wysyłać materiałów promocyjnych lub reklamowych nieautoryzowanych lub niezamówionych lub innych form podobnej akwizycji (spamy); nie wolno świadomie przekazywać danych, wysyłać lub przesyłać materiałów, które zawierają wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby czasowe, rejestratory klawiszy, programy szpiegujące (spyware), programy rozpowszechniane za darmo z funkcją wyświetlania reklamy (adware) lub inne szkodliwe programy lub kody komputerowe przeznaczone do negatywnego oddziaływania na oprogramowanie komputera lub sprzęt komputerowy.

Również wyrażają Państwo zgodę na nie korzystanie bez upoważnienia, nie wtrącanie się, nie szkodzenie ani nie zakłócanie jakiejkolwiek części naszej strony internetowej, sprzętu lub sieci w której przechowywana jest nasza strona, oprogramowania używanego w ramach zabezpieczenia naszej strony; lub jakiegokolwiek sprzętu lub sieci lub oprogramowania używanego lub posiadanego na własność przez stronę trzecią.

Rozwiązanie

Według własnego uznania określimy czy nastąpiło naruszenie niniejszego regulaminu poprzez korzystanie przez Was z naszej strony internetowej. W momencie gdy wystąpiło naruszenie, możemy wszcząć czynności jakie uznamy za odpowiednie. Naruszenie niniejszych warunków korzystania z naszej strony internetowej może skutkować podjęciem wszystkich następujących działań lub jednego z nich:

• Niezwłoczne, tymczasowe lub na stałe, anulowanie prawa do korzystania z naszej strony internetowej;

• Udzielenie ostrzeżenia;

• Wszczęcie postępowania przeciwko Państwu o zwrot wszystkich kosztów na zasadach odszkodowania (w tym, m.in., uzasadnionych kosztów administracyjnych i prawnych) wynikających z naruszenia;

• Wytoczenie procesu sądowego;

• Ujawnienie organom prawa egzekucyjnego takich informacji jakie uznamy za konieczne.

Wyłączamy odpowiedzialność za działania podjęte w odpowiedzi na naruszenie niniejszego regulaminu. Reakcje opisane powyżej nie są ograniczone, a my możemy wszcząć takie inne działania jakie uznamy za słuszne i konieczne.

Warianty

Mamy prawo poprawić niniejszy regulamin kiedykolwiek wprowadzając zmiany na tej stronie. Od czasu do czasu powinniście Państwo sprawdzać tą stronę, aby zauważyć wszelkie zmiany, które możemy wprowadzić, ponieważ one Państwa obowiązują. Niektóre postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie mogą być również zastąpione postanowieniami lub zawiadomieniami opublikowanymi gdzie indziej na naszej stronie internetowej.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!

Back to top