POLITYKA PRYWATNOŚCI


Wprowadzenie


Poniżej przedstawiamy politykę prywatności Grupy Beaphar.


Beaphar zobowiązuje się do ochrony danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności informuje o tym, jak chronimy dane osobowe przekazywane nam każdym kanałem kontaktowym, np. przez naszą witrynę, pocztą elektroniczną, telefonicznie, w mediach społecznościowych czy w ramach kontaktu osobistego. Polityka informuje również o prawach osób fizycznych do prywatności i ochronie zapewnianej przez przepisy.  


1.            Ważne informacje i kilka słów o nas


Cel niniejszej polityki prywatności


Niniejsza polityka prywatności informuje o tym, jak Grupa Beaphar gromadzi i przetwarza dane osobowe, w tym dane przekazywane (jeśli dotyczy) podczas zapisywania się na nasze newslettery lub listy mailingowe, a także podczas zakupu produktu bądź usługi, udziału w konkursie lub ankiecie oraz w ramach innych interakcji z nami.


Nasza witryna nie jest przeznaczona dla dzieci i świadomie nie gromadzimy żadnych danych dotyczących dzieci. Osoby w wieku poniżej 16 lat nie mogą korzystać z naszej witryny, o ile nie posiadają pisemnej zgody.


Ważne, żeby zapoznali się Państwo z niniejszą polityką prywatności, wraz ze wszelkimi innymi informacjami o prywatności lub uczciwym przetwarzaniu, które Grupa Beaphar może zapewniać w konkretnych sytuacjach, kiedy gromadzi lub przetwarza dane osobowe na Państwa temat. Dzięki temu będą Państwo dokładnie wiedzieć, jak i dlaczego Grupa Beaphar wykorzystuje takie dane. Niniejsza polityka prywatności uzupełnia, ale nie zastępuje wszelkich innych informacji w tym zakresie.


Administrator danych


Grupa Beaphar składa się z różnych podmiotów prawnych (łącznie tworzące „Grupę Beaphar”), o których szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem dpo@beaphar.com. Niniejsza polityka prywatności jest publikowana w imieniu Grupy Beaphar, więc ilekroć w niniejszej polityce pojawiają się słowa „Beaphar”, my”, „nas” lub „nasze”, odnoszą się one do odpowiedniej należącej do Grupy Beaphar spółki odpowiedzialnej za przetwarzanie Państwa danych. Spółka Beaphar Beheer BV jest ostatecznym administratorem danych w Grupie Beaphar.


Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (DPO – Data Protection Officer) odpowiedzialnego za monitorowanie zapytań dotyczących niniejszej polityki prywatności. W razie pytań w sprawie niniejszej polityki prywatności, w tym żądań wykonania przysługujących praw (określonych w punkcie 9 niniejszej polityki), należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych (DPO) za pomocą wskazanych poniżej danych kontaktowych.


 


Dane kontaktowe


Oto nasze pełne dane kontaktowe:


Imię i nazwisko oraz stanowisko inspektora ochrony danych (DPO): Lee Wallhead, Financial Controller (Wielka Brytania)


Adres e-mail: dpo@beaphar.com


Adres pocztowy Sinclair Animal & Household Care, Ropery Road, Gainsborough, Lincolnshire, DN21 2QB, Anglia


Numer telefonu: +44 1427 675656


Mają Państwo prawo do złożenia skargi w dowolnym momencie do odpowiedniego organu nadzorczego ds. ochrony danych w Państwa kraju. Będziemy wszakże wdzięczni za możliwość rozpatrzenia Państwa skargi, zanim trafi ona do organu nadzorczego, więc o prosimy o kontakt z nami w pierwszej kolejności.


Zmiany niniejszej polityki prywatności i Państwa obowiązek informowania nas o zmianach


Niniejsza wersja została ostatnio zaktualizowana w maju 2018 roku, a wersje poprzednie można uzyskać, kontaktując się z nami.


Niniejsza polityka prywatności określa Państwa prawa wynikające z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Dla Grupy Beaphar ważne jest, aby przechowywane przez Grupę dane osobowe, które Państwa dotyczą, były prawidłowe i aktualne. Jeśli Państwa dane osobowe zmienią się w trakcie trwania relacji z Grupą Beaphar, należy poinformować o tym Grupę.


Łącza do witryn zewnętrznych


Nasza witryna może zawierać łącza do witryn, wtyczek i aplikacji podmiotów zewnętrznych. Kliknięcie tych łączy lub korzystanie z tych połączeń może umożliwić podmiotom zewnętrznym gromadzenie lub udostępnianie Państwa danych. Nie kontrolujemy takich witryn zewnętrznych ani nie odpowiadamy za ich oświadczenia dotyczące prywatności. Po opuszczeniu naszej witryny zalecamy zapoznanie się z informacją/polityką dotyczącą prywatności w każdej odwiedzanej witrynie.


2.            Jakie dane gromadzimy?


Dane osobowe lub informacje osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, na podstawie których ta osoba może zostać zidentyfikowana. Nie obejmują one danych, w których usunięto tożsamość (dane anonimowe).


Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych, które można podzielić na następujące grupy:


  • Dane tożsamościowe obejmujące imię, nazwisko panieńskie, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, stan cywilny, tytuł, datę urodzenia, płeć, stanowisko pracy i pracodawcę.

  • Dane kontaktowe obejmujące adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres e-mail i numer telefonu.

  • Dane finansowe obejmujące numer rachunku bankowego i dane karty płatniczej.

  • Dane transakcyjne obejmujące dane płatności, które Państwo realizujecie/są realizowane na Państwa rzecz oraz inne informacje o produktach i usługach, które Państwo od nas zakupili.

  • Dane techniczne obejmujące adres IP, Państwa dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacji, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach, których używają Państwo do uzyskania dostępu do naszej witryny.

  • Dane profilowe obejmujące Państwa nazwę użytkownika i hasło, dokonane zakupy lub zamówienia, zainteresowania, preferencje, informacje zwrotne i odpowiedzi w ankietach. 

  • Dane użytkowania obejmujące informacje o tym, jak korzystają Państwo z naszej witryny, produktów i usług.

  • Dane marketingowe i komunikacyjne obejmujące Państwa preferencje w zakresie otrzymywania komunikacji marketingowej od nas i stron trzecich oraz Państwa preferencje komunikacyjne.

  • Dane reklamacyjne obejmujące informacje o Państwa zwierzęciu.


Możemy również gromadzić, wykorzystywać i udostępniać Dane sumaryczne np. dane statystyczne i demograficzne, do dowolnego celu. Dane sumaryczne mogą pochodzić z danych osobowych, ale nie są uznawane za dane osobowe w świetle prawa, ponieważ nie ujawniają one, pośrednio ani bezpośrednio, tożsamości osoby. Na przykład, możemy tworzyć Dane sumaryczne na podstawie Danych użytkowania, by obliczyć, jaki procent użytkowników korzysta z określonej funkcji witryny. Jeśli jednak połączymy Dane sumaryczne z danymi osobowymi w sposób mogący posłużyć, pośrednio lub bezpośrednio, do ustalenia tożsamości osoby, traktujemy takie połączone dane jako dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą polityką prywatności.


Nie gromadzimy żadnych Szczególnych kategorii danych osobowych (w tym danych dotyczących rasy, pochodzenia etnicznego, religii, przekonań filozoficznych, życia seksualnego, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych, danych medycznych, genetycznych i biometrycznych). Nie gromadzimy ponadto żadnych informacji o wyrokach sądowych i wykroczeniach.


Jeśli nie przekażą Państwo danych osobowych


Jeśli musimy uzyskać dane osobowe na mocy prawa lub na podstawie umowy zawartej z Państwem, a Państwo nie przekażą takich danych na naszą prośbę, możemy nie być w stanie wykonać zawartej lub planowanej umowy (np. dotyczącej dostawy towarów lub świadczenia usług). W takim przypadku możemy być zmuszeni do anulowania zamówienia produktu lub usługi, o czym Państwa nie omieszkamy powiadomić.


3.            W jaki sposób dane osobowe są gromadzone?


Używamy różnych metod gromadzenia danych od Państwa oraz Państwa dotyczących, w tym poprzez:


·         Interakcje bezpośrednie. Mogą Państwo przekazać nam swoje Dane tożsamościowe, kontaktowe i finansowe, wypełniając formularze lub kontaktując się z nami pocztą, telefonicznie, e-mailem lub w inny sposób, w tym również w ramach spotkań osobistych. Obejmuje to również dane osobowe przekazywane podczas:


·         zamawiania naszych produktów lub usług;


·         tworzenia konta w naszej witrynie;


·         subskrybowania naszych usług bądź publikacji;


·         zamawiania komunikacji marketingowej;


·         udziału w konkursie, promocji lub ankiecie;


·         przekazywania informacji zwrotnych;


·         składania skargi


·         Zautomatyzowane technologie lub interakcje. W ramach interakcji w naszej witrynie możemy automatycznie gromadzić Dane techniczne dotyczące Państwa sprzętu komputerowego oraz działań i nawyków przeglądania. Gromadzimy takie dane osobowe za pomocą plików cookie, dzienników serwerowych i podobnych technologii. Możemy również otrzymywać Państwa Dane techniczne, jeśli odwiedzają Państwo inne witryny wykorzystujące nasze pliki cookie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie [LINK].


·         Stron trzecie lub źródła dostępne publicznie. Możemy uzyskiwać Państwa dane osobowe od różnych stron trzecich oraz ze źródeł publicznych, jak wskazano poniżej:


·         Dane techniczne od następujących stron trzecich:


(a)       dostawcy usług analitycznych, np. Google, którzy mogą mieć siedzibę poza EOG;


(b)       sieci reklamowe, które mogą mieć siedzibę poza EOG;


(c)       dostawcy danych wyszukiwania, którzy mogą mieć siedzibę poza EOG.


·         Dane kontaktowe, finansowe i transakcyjne od dostawców usług technicznych oraz usług płatności i dostawy, którzy mogą mieć siedzibę poza EOG.


·         Dane tożsamościowe i kontaktowe od brokerów i agregatorów danych, którzy mogą mieć siedzibę poza EOG.


·         Dane tożsamościowe i kontaktowe z publicznie dostępnych źródeł, np. z krajowego rejestru sądowego i rejestru wyborców w EOG.


4.            Jak wykorzystujemy dane osobowe?


Grupa Beaphar wykorzysta Państwa dane osobowe wyłącznie w sytuacjach, gdy pozwalają na to przepisy prawa. Najczęściej Grupa Beaphar wykorzysta dane osobowe na Państwa temat w następujących okolicznościach:


·         W sytuacji, gdy Grupa Beaphar musi zrealizować zawartą lub planowaną umowę z Państwem.


·         W sytuacji, gdy jest to konieczne dla uzasadnionego interesu Grupy Beaphar (lub strony trzeciej), a Państwa interesy i podstawowe prawa nie są nadrzędne względem tych interesów.


·         W sytuacji, gdy musimy wykonać obowiązek prawny lub nadzorczy.


Zasadniczo nie traktujemy zgody jako podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych z wyjątkiem komunikatów marketingu bezpośredniego przesyłanych pocztą e-mail lub w wiadomościach tekstowych. Można w dowolnej chwili zrezygnować z komunikatów marketingowych poprzez kontakt z nami.


Cele wykorzystywania danych osobowych


Poniżej określamy wszystkie sposoby obecnego (lub przyszłego) wykorzystania danych osobowych oraz powiązanych podstaw prawnych. W odpowiednich miejscach wskazujemy też nasze uzasadnione interesy.


Należy pamiętać, że Grupa Beaphar może przetwarzać Państwa dane osobowe na więcej niż jednej podstawie prawnej w zależności od określonego celu wykorzystania danych. Prosimy o kontakt z nami, jeśli potrzebują Państwo więcej informacji o określonej podstawie prawnej przetwarzanie Państwa danych osobowych w sytuacji, gdy więcej niż jedna podstawa została wskazana w tabeli poniżej.


Cel/Działanie

Typ danych

Podstawa prawna przetwarzania, w tym uzasadniony interes

Rejestracja nowego klienta

(a) Dane tożsamościowe

(b) Dane kontaktowe

Realizacja umowy z klientem

Obsługa i realizacja zamówienia, w tym:

(a) Zarządzanie płatnościami i opłatami

(b) Uzyskanie kwot należnych od klienta

(a) Dane tożsamościowe

(b) Dane kontaktowe

(c) Dane finansowe

(d) Dane transakcyjne

(e) Dane marketingowe i komunikacyjne

(a) Realizacja umowy z klientem

(b) Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (w tym celu uzyskania kwot należnych)

Zarządzanie relacjami z klientem, w tym:

(a) Powiadomienie klienta o zmianach w naszych warunkach lub polityce prywatności

(b) Prośba o recenzję lub udział w ankiecie

(c) Rejestracja skargi

(a) Dane tożsamościowe

(b) Dane kontaktowe

(c) Dane profilowe

(d) Dane marketingowe i komunikacyjne

(e) Dane reklamacyjne

(a) Realizacja umowy z klientem

(b) Konieczne do wykonania obowiązku prawnego

(c) Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (w celu aktualizacji naszej dokumentacji oraz analizy wykorzystania naszych produktów/usług)

Udział klienta w loterii, konkursie lub ankiecie

(a) Dane tożsamościowe

(b) Dane kontaktowe

(c) Dane profilowe

(d) Dane użytkowania

(e) Dane marketingowe i komunikacyjne

(a) Realizacja umowy z klientem

(c) Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (w celu analizy wykorzystania naszych produktów/usług, ich rozwoju oraz rozwoju naszej działalności)

Administracja i ochrona naszej działalności i witryny (w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych, testy, serwis sytemu, wsparcie, raporty i hosting danych) 

(a) Dane tożsamościowe

(b) Dane kontaktowe

(c) Dane techniczne

(a) Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (prowadzenie działalności, świadczenie usług administracyjnych i informatycznych, bezpieczeństwo sieci, zapobieganie oszustwom oraz reorganizacja działalności lub restrukturyzacja grupy)

(b) Konieczne do wykonania obowiązku prawnego

Zapewnianie odpowiednich treści i reklam w witrynie oraz analiza efektywności wyświetlanych reklam

(a) Dane tożsamościowe

(b) Dane kontaktowe

(c) Dane profilowe

(d) Dane użytkowania

(e) Dane marketingowe i komunikacyjne

(f) Dane techniczne

(c) Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (w celu analizy wykorzystania naszych produktów/usług, ich rozwoju i rozwoju naszej działalności oraz budowania strategii marketingowej)

Wykorzystanie analizy danych do usprawnienia witryny, produktów/usług, marketingu, relacji z klientami i doświadczeń klientów

(a) Dane techniczne

(b) Dane użytkowania

(c) Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (w celu definicji klientów naszych produktów i usług, aktualizacji i personalizacji naszej witryny, rozwoju naszej działalności oraz budowania strategii marketingowej)

Przekazywanie klientowi sugestii i rekomendacji dotyczących produktów i usług mogących go interesować

(a) Dane tożsamościowe

(b) Dane kontaktowe

(c) Dane techniczne

(d) Dane użytkowania

(e) Dane profilowe

Zgoda


Marketing


Umożliwiamy Państwu wybór w zakresie określonych sposobów wykorzystania danych osobowych, szczególnie w kontekście marketingu i reklam. Zależy wyłącznie od Państwa, czy wyrażą Państwo zgodę na otrzymanie elektronicznych komunikatów marketingu bezpośredniego, które będą przesyłane tylko po otrzymaniu przez nas takiej zgody.


Nasze oferty promocyjne


Możemy wykorzystać Państwa Dane tożsamościowe, kontaktowe, techniczne, użytkowania i profilowe, aby ustalić, jakie mogą być Państwa potrzeby i zainteresowania. W ten sposób decydujemy, które produkty, usługi i oferty mogą być dla Państwa interesujące (nazywamy to działanie marketingiem).


Otrzymają Państwo od nas komunikaty marketingowe, jeśli poproszą nas Państwo o informacje lub zakupią od nas produkty bądź usługi albo podadzą nam swoje dane w związku z udziałem w konkursie lub rejestracją w promocji oraz, w każdym z tych przypadków, pod warunkiem, że wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie takich komunikatów marketingowych.


Marketing stron trzecich


Uzyskamy od Państwa wyraźną zgodę, zanim udostępnimy Państwa dane osobowe jakiejkolwiek firmie spoza Grupy Beaphar do celów marketingowych.


 


Rezygnacja


Mogą Państwo zażądać od nas (oraz od stron trzecich, którym udostępniliśmy Państwa dane osobowe) zaprzestania komunikacji marketingowej z Państwem poprzez kontakt z nami w dowolnym momencie.


 


Pliki cookie


Można ustawić w przeglądarce odrzucenie wszystkich lub niektórych plików cookie bądź wyświetlanie komunikatu, gdy odwiedzana witryna wykorzystuje pliki cookie lub uzyskuje do nich dostęp. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone lub odrzucone, niektóre części witryny mogą być niedostępne lub nie będą funkcjonować prawidłowo. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas plikach cookie można znaleźć w polityce dotyczącej plików cookie [LINK DO POLITYKI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIE.]


Zmiana celu


Grupa Beaphar będzie wykorzystywać Państwa dane osobowe jedynie do celów, do których je zgromadziła, chyba że w sposób uzasadniony uważa, że musi używać ich z innego powodu i ten powód jest zgodny z pierwotnym celem. Aby uzyskać informacje o tym, jak przetwarzanie do nowego celu jest zgodne z celem pierwotnym, prosimy o kontakt z nami.


Jeśli Grupa Beaphar będzie musiała używać Państwa dane osobowe do celu niepowiązanego, poinformuje Państwa i wyjaśni podstawę prawną, która to umożliwia.


Należy pamiętać, że Grupa Beaphar może przetwarzać Państwa dane osobowe bez Państwa wiedzy lub zgodny, zgodnie z powyższymi zasadami, w sytuacjach gdy jest to wymagane lub dopuszczalne przez prawo.


5.            Ujawnienia danych osobowych


Grupa Beaphar może udostępnić Państwa dane osobowe stronom wskazanym poniżej do celów określonych w tabeli w punkcie 4 powyżej.


·         Wewnętrzne strony trzecie zgodnie z definicją w Glosariuszu.


·         Zewnętrzne strony trzecie zgodnie z definicją w Glosariuszu.


·         Strony trzecie, którym sprzedamy, przekażemy lub z którymi połączymy części naszej działalności bądź naszych aktywów. Z drugiej strony możemy również przejmować strony trzecie lub dokonywać fuzji ze stronami trzecimi. Jeśli nasza działalność ulegnie zmianie, wówczas nowi właściciele mogą wykorzystywać Państwa dane osobowe w sposób określony w niniejszej polityce prywatności.


Grupa Beaphar wymaga od wszystkich stron trzecich, by szanowały bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i traktowały je zgodnie z prawem. Grupa Beaphar nie zezwala zewnętrznym usługodawcom na wykorzystanie Państwa danych osobowych do ich własnych celów, a jedynie pozwala im przetwarzać Państwa dane osobowe do określonych celów i zgodnie z instrukcjami Grupy.


6.            Międzynarodowe przekazywanie danych


Udostępniamy dane osobowe w obrębie Grupy Beaphar na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).  


Niektóre z naszych zewnętrznych stron trzecich mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), więc przetwarzane przez nich dane osobowe będą najpierw musiały być przekazane poza EOG.


Ilekroć przekazujemy Państwa dane osobowe poza EOG, zapewniamy zbliżony stopień ochrony za pomocą przynajmniej jednego z poniższych zabezpieczeń:


·         Możemy przekazać Państwa dane osobowe do krajów uznanych przez Komisję Europejską za zapewniające adekwatny poziom ochrony danych osobowych.


·         Gdy współpracujemy z określonymi usługodawcami, możemy zastosować umowy zatwierdzone przez Komisję Europejską w celu zapewnienia ochrony danych osobowych na poziomie obowiązującym w Europie.


·         Gdy współpracujemy z dostawcami mającymi siedzibę w Stanach Zjednoczonych, możemy przekazywać im dane, jeśli uczestniczą oni w programie Privacy Shield, który wymaga zapewnienia zbliżonego poziomu ochrony danych, wspólnego dla Europy i USA.


 


Prosimy o kontakt z nami, aby uzyskać dodatkowe informacje o konkretnych mechanizmach używanych podczas przekazywania danych osobowych poza EOG.


7.            Bezpieczeństwo Danych


Grupa Beaphar wdrożyła stosowne środki bezpieczeństwa, aby zapobiegać przypadkowej utracie, wykorzystaniu Państwa danych osobowych lub uzyskaniu do nich dostępu w sposób nieupoważniony, kiedy zostały zmienione lub ujawnione. Dodatkowo Grupa Beaphar ograniczy dostęp do Państwa danych osobowych do tych pracowników, agentów, podwykonawców i innych stron trzecich, które muszą je znać ze względu na potrzebę związaną z działalnością. Będą oni przetwarzać Państwa dane osobowe jedynie na podstawie instrukcji Grupy Beaphar i będzie obowiązywać ich zachowanie poufności.


Grupa Beaphar wdrożyła procedury postępowania w przypadku każdego podejrzewanego naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych i powiadomi Państwa oraz każdy stosowny organ nadzorczy o naruszeniu bezpieczeństwa w sytuacjach, gdy wymaga tego prawo.


8.            Przechowywanie danych


Jak długo wykorzystujemy dane osobowe?


Grupa Beaphar będzie przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały one zgromadzone, łącznie z celami, które wiążą się ze spełnianiem wszelkich wymogów prawnych, rachunkowych i sprawozdawczych.


Aby ustalić odpowiedni okres przetrzymywania danych osobowych, Grupa Beaphar bierze pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko wyrządzenia krzywdy z powodu nieupoważnionego użycia lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których Grupa Beaphar przetwarza Państwa dane osobowe i fakt, czy Grupa Beaphar może osiągnąć te cele, stosując inne środki, a także obowiązujące wymogi prawne.


Szczegóły dotyczące okresu przechowywania odnoszące się do różnych aspektów Państwa danych osobowych są dostępne w zasadach dotyczących przechowywania danych Grupy Beaphar, które można uzyskać poprzez kontakt z nami.


W niektórych okolicznościach można poprosić o usunięcie danych: więcej informacji w Żądaniu usunięcia poniżej.


W niektórych przypadkach Grupa Beaphar może zanonimizować Państwa dane osobowe (tak aby nie były już z Państwem powiązane) do celów badawczych lub statystycznych. W takiej sytuacji Grupa Beaphar może wykorzystywać takie dane bez ograniczeń czasowych i bez konieczności późniejszego powiadamiania Państwa.


9.            Przysługujące Państwu prawa


W niektórych okolicznościach przysługują Państwu prawa na mocy przepisów ochrony danych w związku z Państwa danymi osobowymi.


Jeśli chcą Państwo wykonać takie prawa (więcej informacji w Glosariuszu), prosimy o kontakt z nami.


Zazwyczaj nie jest wymagana żadna opłata


Zazwyczaj nie będą Państwo musieli wnosić opłaty za uzyskanie dostępu do swoich danych osobowych (lub za skorzystanie z któregokolwiek przysługującego Państwu prawa). Grupa Beaphar może jednak naliczać uzasadnioną opłatę, jeśli Państwa żądanie jest w sposób wyraźny bezpodstawne, powtarza się lub wykracza poza normalne ramy. Grupa Beaphar może również odmówić realizacji żądania w takich przypadkach.


Czego Grupa Beaphar może od Państwa potrzebować


Grupa Beaphar może poprosić Państwa o określone dane w celu umożliwienia potwierdzenia Państwa tożsamości i zapewnienia Państwu prawa dostępu do danych osobowych (lub do skorzystania z dowolnego przysługującego Państwu prawa). Jest to środek bezpieczeństwa, który ma na celu zagwarantowanie, że Państwa dane osobowe nie są ujawniane żadnej osobie, która nie ma prawa do tego, by je otrzymać. Możemy również skontaktować się z Państwem, by uzyskać dodatkowe informacje dotyczące żądania i przyspieszyć naszą odpowiedź.


Czas na odpowiedź


Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie zasadne żądania w ciągu jednego miesiąca. Może to zająć więcej czasu, jeśli żądanie jest szczególnie złożone lub złożyli Państwo więcej żądań. W takim przypadku będziemy Państwa informować na bieżąco.


10.          Glosariusz


PODSTAWA PRAWNA


Uzasadniony interes oznacza interes naszej firmy w zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością, który umożliwia nam oferowanie klientom najlepszych usług/produktów oraz najlepszego i najbezpieczniejszego doświadczenia klienta. Uwzględniamy i równoważymy potencjalny wpływ (pozytywny i negatywny) na klienta i jego prawa, zanim zaczniemy przetwarzać dane osobowe ze względu na nasz uzasadniony interes. Nie wykorzystujemy danych osobowych do działań, w których nad naszymi interesami przeważa wpływ na klienta (o ile nie posiadamy zgody klienta na takie działanie lub jest ono wymagane bądź dozwolone przepisami prawa). Dodatkowe informacje o tym, jak oceniamy nasze uzasadnione interesy względem potencjalnego wpływu na klienta w odniesieniu do poszczególnych działań, można uzyskać poprzez kontakt z nami.


Realizacja umowy oznacza przetwarzanie danych, gdy jest to konieczne do wykonania umowy, której stroną jest klient, lub gdy jest to konieczne do przygotowania umowy na życzenie klienta.


Wykonanie obowiązku prawnego lub nadzorczego oznacza przetwarzanie danych osobowych, gdy jest to konieczne do wykonania przez nas obowiązku prawnego lub nadzorczego, któremu podlegamy.


STRONY TRZECIE


Wewnętrzne strony trzecie


Inne spółki w Grupie Beaphar.


Zewnętrzne strony trzecie


·         Usługodawcy z siedzibą w i poza EOG, którzy świadczą usługi IT i usługi w zakresie administracji systemu.


·         Profesjonalni doradcy, w tym prawnicy, bankierzy i ubezpieczyciele z siedzibą w i poza EOG, którzy świadczą usługi w zakresie doradztwa, bankowości, prawa, ubezpieczeń i księgowości.


·         Organy nadzoru podatkowego i inne instytucje publiczne z siedzibą w EOG.


PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA


Mają Państwo prawo do:


Żądania dostępu do Państwa danych osobowych (wniosek taki jest powszechnie znany jako „wniosek osoby, której dotyczą dane o udzielenie dostępu do danych osobowych”). Umożliwia to Państwu otrzymanie kopii Państwa danych osobowych, które są przetrzymywane przez Grupę Beaphar i sprawdzenie, czy Grupa przetwarza je zgodnie z prawem.


Żądania korekty danych osobowych, które Grupa Beaphar przechowuje na Państwa temat. Umożliwia to Państwu korektę niekompletnych lub nieprawidłowych danych na Państwa temat, choć konieczna może być weryfikacja prawidłowości nowych danych.


Żądania usunięcia Państwa danych osobowych. Umożliwia to poproszenie Grupy Beaphar o usunięcie danych osobowych w sytuacji, gdy nie istnieje odpowiedni powód, by Grupa dalej przetwarzała te dane. Mają Państwo również prawo do poproszenia Grupę Beaphar o usunięcie Państwa danych osobowych w sytuacji, gdy skutecznie skorzystali Państwo z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (szczegóły poniżej), jeśli przetwarzaliśmy Państwa dane bezprawnie lub jeśli przepisy prawa wymagają od nas usunięcia Państwa danych osobowych. Należy wszak pamiętać, że nie zawsze będziemy w stanie spełnić Państwa żądanie usunięcia danych ze względu na szczególne przyczyny prawne, o czym powiadomimy w momencie otrzymania żądania.


Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku, gdy Grupa Beaphar opiera się na swoim (lub strony trzeciej) uzasadnionym interesie i ze względu na Państwa szczególną sytuację chcą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na tej podstawie, uważając, że przetwarzanie to wpływa na Państwa fundamentalne prawa i swobody. Mają również Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu w przypadku, gdy Grupa Beaphar przetwarza Państwa dane osobowe do celów związanych z marketingiem bezpośrednim. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że do przetwarzania Państwa danych mamy przekonujące zasadne podstawy, które biorą górę nad Państwa prawami i swobodami.


Żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Pozwala to Państwu zażądać, by przetwarzanie Państwa danych zostało zawieszone w następujących scenariuszach: (a) jeśli chcą Państwo, abyśmy ustalili, czy dane są prawidłowe; (b) gdy nasze wykorzystanie danych jest bezprawne, lecz nie chcą Państwo, abyśmy usunęli dane; (c) jeśli chcą Państwo, abyśmy przechowali dane dłużej, niż są one wymagane, ponieważ potrzebują ich Państwo do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub (d) sprzeciwili się Państwo wobec naszego wykorzystania danych, ale my musimy zweryfikować, czy istnieją nadrzędne podstawy uzasadniające wykorzystanie danych.


Żądania przekazania Państwa danych osobowych Państwu lub stronie trzeciej. Przekażemy Państwu lub wskazanej przez Państwo stronie trzeciej Państwa dane osobowe w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu na urządzeniach. To prawo ma zastosowanie do zautomatyzowanych informacji, na których wykorzystanie przez nas pierwotnie wyrazili Państwo zgodę, lub informacji wykorzystanych do realizacji naszej umowy z Państwem.


Cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy wymagana jest taka zgoda do przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Nie będzie to mieć jednak żadnego wpływu na zgodność z prawem wszelkiego przetwarzania w okresie przed cofnięciem zgody. Jeśli cofną Państwo zgodę, możemy nie być w stanie dostarczyć Państwu niektórych produktów lub usług. W takim przypadku nie omieszkamy Państwa o tym powiadomić w momencie cofnięcia zgody.


 


</</</

Back to top